“Tablescapes 2000”

Houston Pi Beta Phi Foundation, Houston, Texas